Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan In White Films). Als een Klant verzoekt om diensten van In White Films, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). In White Films behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doen, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:

 • ‘In White Films’ betekent de eenmanszaak In White Films, gevestigd in Wijchen ingeschreven bij het Handelsregister met nummer 69693404;
 • ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en In White Films;
 • ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van In White Films, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde gebruik daarvan en de tijdsplanning;
 • ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie In White Films Diensten verleent;
 • ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die In White Films uit hoofde van de Overeenkomst en de Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie;
 • ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat In White Films voor zijn Diensten in rekening brengt;
 • ‘Filmdag’ betekent de (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor In White Films is ingehuurd.

Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). In White Films zal zich inspannen om bij levering van Diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

4. Betaling

De Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. De Klant betaalt In White Films een voorschot van 20% van het door In White Films ingeschatte Honorarium minstens 2 maanden voor aanvang van Filmdag. Het doel van het voorschot is om de Filmdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering minder dan 2 maanden voorafgaand aan de Filmdag. De resterende 80% van het totale bedrag zal worden betaald voordat de Diensten zijn geleverd.

5. Offertes en wijzigingen

De Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat In White Films moet verrichten. Meerwerk wordt door In White Films altijd eerst geoffreerd.

6. Goedkeuringen

Indien In White Films beelden of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de Klant voorlegt, dan zal de Klant hier zorgvuldig naar kijken en In White Films op de hoogte brengen van enige onjuistheid. In White Films zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de Offerte vallen.

7. Intellectueel Eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de Overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan In White Films. In White Films behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van zijn Diensten. Indien de Klant gedurende of na deze Overeenkomst het door In White Films opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van In White Films schriftelijke toestemming te hebben.

8. Opzegging

In White Films heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:

 • Bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald;
 • Wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon);
 • Niet in staat is zijn betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met zijn crediteuren;
 • Een curator of bewindvoerder over zijn activa krijgt aangewezen;
 • Of feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

9. Regelgeving

De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Diensten in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de Diensten wordt voorzien. De Klant zal In White Films (en zijn medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de Diensten op die regelgeving.

10. Kosten

In White Films zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en In White Films zal alle kosten die zij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van In White Films), zal de Klant deze op het eerste verzoek van In White Films vooraf voldoen.

11. Levering

Het bewerkingsproces kan gemiddeld twee maanden duren of het kan vanwege drukte zes maanden duren vanaf de Filmdag. Indien het langer dan zes maanden duurt, dient In White Films de Klant (schriftelijk) op de hoogte te brengen.

Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, usb-stick). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat In White Films die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en In White Films direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal In White Films de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren.

In White Films bewaart (zo lang In White Films bestaat) kopieën van goederen, de Klant dient er wel zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

12. Annulering

Indien de Klant deze Overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat In White Films al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

13. Eigendom

Als In White Films enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van In White Films heeft verkregen.

14. Verzuim

Indien de klant niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen zijn factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van In White Films te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

15. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van In White Films is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:

 • In White Films aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder zijn aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
 • In White Films is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde;
 • En In White Films is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

16. Onderaannemers

In White Films mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

17. Vertrouwelijke gegevens

Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

18. Toestemming filmregistratie evenement

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

19. Video-montage

In White Films krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s.

20. Overmacht

In White Films is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, epidemie, pandemie, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

In geval van onbeschikbaarheid van een medewerker van In White Films wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden die als overmacht gelden, kan In White Films niet aansprakelijk worden gesteld voor het vastleggen van jullie dag. In White Films zal echter zich naar beste vermogen inspannen om een vervangende en beschikbare videograaf voor te stellen.

Een overeenkomst kan zonder enige vorm van schadeloosstelling worden ontbonden.

21. Volledige overeenkomst en strijdigheid

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoudt, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

22. Kennisgevingen

Kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

23. Toepasselijk recht en Forumkeuze

Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

Algemene voorwaarden aangepast op 09-01-2024.
U dient zelf een kopie te maken van deze algemene voorwaarden.

Back to top Arrow